Obchodní podmínky

Kontaktní údaje:
BANANA.IT s.r.o.

IČ: 173 80 910

se sídlem: U Mlýnského kanálu 696/6, Karlín, 186 00 Praha 8

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BANANA.IT s.r.o., IČ: 173 80 910, se sídlem: U Mlýnského kanálu 696/6, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 370348, jakožto zprostředkovatele a/nebo prodávajícího (dále souhrnně jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy anebo na základě smlouvy o zprostředkování (dále souhrnně jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu a/nebo aplikace poskytovatele (dále souhrnně jen „internetový obchod“). Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.bananasport.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.bananasport.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“), aplikace má název „BANANA SPORT“ (dále souhrnně jen „webová stránka“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a/nebo odebrat službu od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží a/nebo služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesprávné použití nabízeného zboží.

1.7. Obrázky produktů uvedené v internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní. Vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodejce schopný garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje.

1.8. Informace o výrobcích a službách jsou průběžně aktualizovány, přesto provozovatel nemůže přijmout odpovědnost za jakékoliv nesprávné informace. To nemá vliv na Vaše práva dle zákona.

1.9. Vložená hodnocení a diskuzní příspěvky jsou pouze subjektivním pohledem autora hodnocení a nevyjadřují názory a stanoviska provozovatele těchto internetových stránek. Za informace zde uvedené provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce či v aplikaci může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel provádět objednávání zboží a zprostředkování služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může uživatel provádět objednávání zboží a zprostředkování služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží anebo uzavřít smlouvu o zprostředkování. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží a služeb vyplní uživatel objednávkový formulář resp. vybere požadovanou službu ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží či objednávané službě (objednávané zboží či službu „vloží“ uživatel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, termínu a místu poskytnutí služby a
 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží či služby (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky poskytovatelem je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Zaplatit / Rezervovat a zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží či službu, kupní cenu, osobu uživatele, osobu poskytovatele objednané služby, způsob úhrady kupní ceny, termín a místo poskytnutí služby, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení uživateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa uživatele“).

3.8. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat uživatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost jeden den.

3.10. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno uživateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uživatele, popř. potvrzením v aplikaci.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle uživateli na elektronickou adresu popř. do aplikace uživatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko uživatele.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací uživatele prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Cena zboží a služeb a Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží a služeb dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

 • 4.1.1. bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 6251944329/0800 (CZK), vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);
 • 4.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ThePay;

4.2. Společně s kupní cenou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Poskytovatel nepožaduje od uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží a služeb předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby kartou online je kupní cena splatná do dvou dnů. V případě platby bankovním převodem či přes platební systém je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je uživatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží a služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek uživatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.6. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany uživatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží a poskytnutí služeb uživateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží a služeb a služeb poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo B2B zákazníkům odebrat automaticky přidělované B2C slevy.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy uživateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel uživateli po uhrazení Ceny zboží a služeb a služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu uživatele či do rozhraní uživatele v aplikaci.

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 • 5.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání uživatele nebo pro jeho osobu
 • 5.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které uživatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.4 o dodávce již poskytnutých služeb.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má uživatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla poskytovatele. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zakoupené zboží musí být poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy poskytovateli. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, nese uživatel náklady spojené s navrácením zboží a služeb poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží a služeb nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od uživatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy uživatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od uživatele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté uživatelem již při vrácení zboží a služeb uživatelem či jiným způsobem, pokud s tím uživatel bude souhlasit a nevzniknou tím uživateli další náklady. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky uživateli dříve, než mu uživatel zboží a služeb vrátí nebo prokáže, že zboží a služeb poskytovateli odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku uživatele na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží uživatelem je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel uživateli cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený uživatelem.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut uživateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a uživatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

5.9. Při zrušení objednaných služeb v době kratší 24 h do doby objednaného zahájení poskytování služeb je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli stornopoplatek ve výši 75 %.

 1. Přeprava a dodání zakoupeného zboží a objednaných služeb

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku uživatele, nese uživatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li poskytovatel podle smlouvy povinen dodat zakoupené zboží na místo určené uživatelem v objednávce, je uživatel povinen převzít zboží a služeb při dodání. Je-li poskytovatel podle smlouvy povinen zprostředkovat dodání objednaných služeb v místě a čase určeném uživatelem v objednávce, je uživatel povinen převzít provedení služeb v takovém místě a čase.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně uživatele nutno zakoupené zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zakoupeného zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zakoupeného zboží od přepravce je uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí uživatel zásilku od přepravce převzít.

 1. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Poskytovatel odpovídá uživateli, že zakoupené zboží při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá uživateli, že v době, kdy uživatel zakoupené zboží převzal:

 • 7.2.1. má zakoupené zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu zboží a služeb a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zakoupené zboží hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se přiměřeně použijí i pro zprostředkování objednaných služeb. Nepoužijí se však u zakoupeného zboží resp. služeb prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí uživatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zakoupeného zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zakoupené zboží bylo vadné již při převzetí. Uživatel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.5. V případě, že bude mít zakoupené zboží či zprostředkovaná služba vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.2, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží či poskytnutí služby reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů, případně skrze aplikaci. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.6 Má-li zakoupené zboží služeb vadu, máte následující práva:

 • 7.6.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
 • 7.6.2. na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží a služeb mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás. V případě reklamace poskytovaných služeb bude řešeno v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, přímo s konkrétním poskytovatelem služby.

7.7. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.8. Dále máte právo na:

 • přiměřenou slevu z ceny; nebo
 • odstoupení od smlouvy,
  jestliže:
 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.9. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zakoupeného zboží anebo poskytnutých služeb nevýznamná.

7.10. V případě, že jste si vadu na zakoupeném zboží popř. poskytované službě způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.11. Vadou zakoupeného zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.12. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.13. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem popř. v uživatelském rozhraní aplikace a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je Vaší povinností nám původní zakoupené zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme my.

7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží a služeb ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

 1. Řešení sporů se spotřebiteli

8.1. Nejsme ve vztahu ke uživatelem vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím kontaktní elektronické adresy či skrze uživatelské rozhraní v aplikaci. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu uživatele či do uživatelského rozhraní v aplikaci.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem, ze smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele tak nehorázně nakynula, že je upravena samostatným dokumentem GDPR – Pravidla pro zacházení s osobními údaji.

 1. Zasílání obchodních sdělení

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu uživatele.

 1. Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a uživatele, zejména týkající odstoupení od smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu anebo datovou zprávou, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného uživatelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení uživatelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu uživatele či uvedenou uživatelem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce poskytovatele, nebo datovými zprávami.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzor odstoupení od smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování
BANANA.IT s.r.o., IČ: 173 80 910, se sídlem: U Mlýnského kanálu 696/6, Karlín, 186 00 Praha 8
adresa elektronické pošty: info@bananasport.cz
telefon +420 776 886 628

12.6. Tyto podmínky nabývají účinnosti 29/6/2023.

Pojďme posunout tvůj byznys

Napiš nám nebo vyplň dotazník, ozveme se.
Děkujeme, tvá zpráva letí k nám!
Něco se pokazilo. Zkus to znovu, nebo se nám ozvi na e-mail.
Děkujeme našim partnerům